september 2018

Oprichting

Jeugdkoor Animo is opgericht vanuit het initiatief van Anny Kuppens en Tonnie van der Pas in 1983 met ondersteuning van de parochie Onze Lieve Vrouwe Visitatie en Heilige Antonius van Padua te Budel-Schoot. Sinds 24 december 2013 is Jeugdkoor Animo een zelfstandige vereniging.

Jeugdkoor Animo is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als Jeugdkoor Animo Budel-Schoot onder nummer 59563311.

Doelstelling

Jeugdkoor Animo heeft ten doel de beoefening van de zangkunst en het bevorderen van de muzikale bekwaamheid van haar leden op een laagdrempelige manier. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het houden van repetities, het geven van uitvoeringen, het organiseren van muzikale activiteiten alsmede het organiseren van overige bijeenkomsten.

Lidmaatschap

Jeugdkoor Animo hecht veel waarde aan toegankelijkheid. Aan lidmaatschap worden geen voorwaarden gesteld betreft achtergrond, sekse, religieuze overtuiging, stembereik of muzikaliteit. Lidmaatschap is mogelijk voor iedereen vanaf groep 3 van de basisschool. Jeugdkoor Animo is in beginsel een vereniging die zich richt op muzikale activiteiten. Onder lidmaatschap wordt dan ook verstaan dat men de intentie heeft om deel te nemen aan repetities en uitvoeringen of op een andere wijze een structurele bijdrage levert aan het tot stand komen hiervan.

Bij het lidmaatschap hoort de verplichting van het betalen van contributie. Geïnteresseerden in een lidmaatschap kunnen dit te kennen geven via de website. Lidmaatschap is pas officieel wanneer contributie voldaan is én de secretaris in het bezit is van de persoonsgegevens van het lid. In overleg met het bestuur mogen geïnteresseerden ter kennismaking een aantal proef repetities bijwonen waarbij ze vrijgesteld zijn van contributiebetaling.

Contributie

De contributie bedraagt €3,- per maand voor alle leden die deelnemen aan repetities. Voor leden die extra repeteren naast de reguliere repetitietijd bedraagt de contributie €4,- per maand. Het doel van deze extra repetitietijd is o.a. het oefenen van meerstemmige nummers. Leden worden hiervoor benaderd door een bestuurslid.

Contributie kan voldaan worden

  • per jaar (graag betalen vanaf maand van lidmaatschap t/m einde van kalenderjaar)
  • per maand (graag betalen vóór de 1e van de maand)

door het betreffende bedrag over te maken naar NL 51 RABO 0109 5774 18 (Rabobank) t.n.v. “Jeugdkoor Animo Budel-Schoot ” o.v.v. “Voornaam Achternaam”.

Leden dragen zelf verantwoordelijkheid voor tijdige betaling van de contributie. Bij achterstand van betalingen wordt contact opgenomen door de penningmeester. Bij afwezigheid tijdens repetities of vakanties loopt de betaling door. Wanneer leden besluiten het lidmaatschap eerder te willen beëindigen dan de in het reglement afgesproken data (zie Opzegging van het lidmaatschap), dan blijven zij volledige contributiebetaling schuldig tot het moment waarop beëindiging van het lidmaatschap mogelijk is. Het bestuur is bevoegd om hierin uitzonderingen te maken.

Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan plaatsvinden op 1 januari of 1 juli. Leden die contributie voor het gehele kalenderjaar hebben voldaan en in juli besluiten het lidmaatschap te beëindigen, hebben recht op restitutie van het vooruitbetaalde bedrag (contributie juli t/m december). Leden dragen zelf verantwoordelijkheid voor het tijdig opzeggen van hun lidmaatschap. Om het lidmaatschap op te zeggen, dient contact opgenomen te worden met de secretaris. Dit kan telefonisch of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. worden doorgegeven.

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen of wijzigingen in andere ledengegevens dienen gemeld te worden bij de secretaris. Dit kan telefonisch of per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. worden doorgegeven.

(Generale) repetities en uitvoeringen

Repetities vinden plaats op vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in de kerk van Budel-Schoot. Van 20.00 uur tot 20.30 uur is er extra repetitietijd waarin o.a. meerstemmige nummers worden geoefend. Individuele leden worden door het bestuur benaderd om deel te nemen aan deze extra repetitietijd. Indien zij benaderd worden, kunnen zij zelf de keuze maken om hier wel of niet aan deel te nemen.

Tijdens repetities en uitvoeringen heeft de dirigent(e) de leiding en wordt hij/zij hierin muzikaal begeleid door een band.

Van leden wordt verwacht dat zij de aanwijzingen van de dirigent(e) opvolgen. Indien het gedrag van leden door de dirigent(e) of het bestuur als storend wordt ervaren, worden zij hierop aangesproken. Blijft het storende gedrag aanhouden, dan kan dit betekenen dat een lid tijdelijk van de repetitie wordt uitgesloten.

Na afloop van de repetitie of uitvoering ruimt ieder lid zijn/haar koormap op en draagt verantwoordelijkheid voor het netjes achterlaten van de ruimte.

Leden worden verzocht om minimaal 5 minuten voor aanvang van de repetitie aanwezig te zijn, zodat de dirigente tijdig kan starten.

Een generale repetitie kan soms wat langer duren. Bij afwezigheid op de generale repetitie kunnen afwezige leden uitgesloten worden van het zingen van solopartijen.

Presentie

De aanwezigheid van leden op repetities en uitvoeringen wordt bijgehouden door middel van een presentielijst. Lidmaatschap brengt bepaalde verplichtingen met zich mee. Leden die door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn bij een repetitie dienen dit 24 uur voor aanvang kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Afwezigheid bij een uitvoering dient vóór de generale repetitie gemeld te worden. Bij regelmatige afwezigheid neemt het bestuur contact op met de betreffende persoon.

Benodigde materialen

De muziek- en miscommissie van Jeugdkoor Animo zorgt dat er voor ieder lid een map met het repertoire beschikbaar is. Deze map blijft eigendom van de vereniging en wordt opgeborgen in de kerk.

Functies binnen de vereniging

Het bestuur van Jeugdkoor Animo bestaat uit 4 leden, te weten een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het jeugdkoor.

Het bestuur heeft voor het verrichten van bepaalde taken en werkzaamheden commissies in het leven geroepen. Deze commissies dragen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van hun taken en leggen verantwoordelijkheid af bij het bestuur. Het bestuur en de commissieleden vergaderen minimaal eens per 2 maanden.

De dirigent(e) staat in dienst van het jeugdkoor en heeft de artistieke leiding. Dit betekent dat hij/zij op muzikaal gebied verantwoordelijk is voor het jeugdkoor en hiermee voor de invulling van de repetities en uitvoeringen. Dit gebeurt in overleg met het bestuur en de diverse commissies.

Algemene ledenvergadering

Minimaal één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze ledenvergadering wordt in ieder geval de begroting en de jaarrekening besproken en goedgekeurd, worden eventueel zittende bestuursleden afgezet en nieuwe bestuursleden benoemd. Tevens zullen zaken aan de orde worden gesteld die op grond van de statuten door de algemene ledenvergadering moeten worden besproken c.q. moeten worden vastgelegd (bv. de hoogte van de jaarlijkse contributie). Tot slot zullen overige zaken aan bod komen die van belang zijn voor de continuïteit van Jeugdkoor Animo Budel-Schoot. Leden en eventuele begunstigers worden hiervoor per e-mail uitgenodigd door het bestuur. De voorzitter of zijn/haar vervanger zal de vergadering leiden en bepaalt in overleg met de overige bestuursleden de agenda. Leden vanaf 18 jaar hebben stemrecht tijdens deze vergaderingen. Leden jonger dan 18 jaar, begunstigers en ouders en/of verzorgers mogen tijdens vergaderingen aanwezig zijn en hun mening kenbaar maken, maar zijn niet stemgerechtigd.

Koorkamp en andere activiteiten

Jaarlijks houdt Jeugdkoor Animo het eerste weekend van september een kampweekend voor alle leden. Tijdens dit weekend worden diverse activiteiten georganiseerd voor de leden. Voor deelname aan dit weekend wordt aan de leden buiten de contributie om een extra financiële bijdrage gevraagd. Dit geldt ook voor andere activiteiten die voor het amusement georganiseerd worden.

Communicatie

Informatie over repetities, uitvoeringen en andere belangrijke zaken wordt verspreid per e-mail en gecommuniceerd tijdens repetities.

Aansprakelijkheid

Jeugdkoor Animo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, bij persoonlijk letsel of beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen.

Klachten

Vragen, opmerkingen en/of klachten dienen gericht te worden aan de bestuursleden. Dit kan persoonlijk, telefonisch of via het algemene e-mailadres. Bestuursleden zullen vragen, opmerkingen en/of klachten indien nodig doorsturen naar de verantwoordelijke commissieleden.

Reglement

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Privacy & Persoonsgegevens

Jeugdkoor Animo verwerkt privacy gevoelige informatie volgens haar Privacyverklaring. Deze is samen met dit Huishoudelijk reglement te vinden op de website.

Contactgegevens

Voorzitter: Mirthe Cox
Vice-voorzitter: Joeri Rooymans
Penningmeester: Koen Hendriks
Secretaris: Linda Lamers
Ondersteuning: Ruud Lamers
E-mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postadres: Poelsnip 1a, 6023 EK Budel-Schoot
Website:
www.jeugdkooranimo.nl